Rowland H.Prichard, 1830
Dịch lời của J. Wilbur Chapman, 1910

Câu 1

[A]1.Jê-sus, [F#m]Bạn thiết [Bm]của muôn [E7]tội nhân,

[C#m]Jê-sus [F#m]yêu tôi [E7]ngàn muôn [A]phần;

Bè bạn [F#m]lừa tôi, [Bm]ác nhân [E7]phục quanh,

[C#m]Chúa giữ [F#m]tôi luôn [E7]được vẹn [A]lành.

Điệp khúc

Ha-lê-[F#m]lu-gia! [Bm]Cứu Chúa [E7]siêu việt;

[A]Ha-lê-[F#m]lu-gia! [C#m]Chúa, Bạn [E7]thiệt;

[A]Cứu rỗi, [Bm]giúp đỡ, [A]yêu thương [E7]chẳng rời,

[A]Jê-sus [D]ở bên [E7]tôi trọn [A]đời.

Câu 2

[A]2.Jê-sus, [F#m]hằng nâng [Bm]kẻ suy [E7]nhược nay,

[C#m]Suốt nhứt [F#m]sinh tôi [E7]nguyện thuộc [A]Ngài;

Hồi rèn [F#m]luyện, cơn [Bm]thử thách [E7]sầu cay,

[C#m]Chúa thắng, [F#m]ban linh [E7]lực tôi [A]rày.

Điệp khúc

Ha-lê-[F#m]lu-gia! [Bm]Cứu Chúa [E7]siêu việt;

[A]Ha-lê-[F#m]lu-gia! [C#m]Chúa, Bạn [E7]thiệt;

[A]Cứu rỗi, [Bm]giúp đỡ, [A]yêu thương [E7]chẳng rời,

[A]Jê-sus [D]ở bên [E7]tôi trọn [A]đời.

Câu 3

[A]3.Jê-sus, [F#m]Nguồn an [Bm]ủi bao [E7]sầu tâm,

[C#m]Giúp tôi [F#m]khi ba [E7]đào vang [A]ầm;

Dầu khi [F#m]lòng tan [Bm]vỡ, muôn [E7]sầu sanh,

[C#m]Cứu Chúa [F#m]Jê-sus [E7]Ngài rịt [A]lành.

Điệp khúc

Ha-lê-[F#m]lu-gia! [Bm]Cứu Chúa [E7]siêu việt;

[A]Ha-lê-[F#m]lu-gia! [C#m]Chúa, Bạn [E7]thiệt;

[A]Cứu rỗi, [Bm]giúp đỡ, [A]yêu thương [E7]chẳng rời,

[A]Jê-sus [D]ở bên [E7]tôi trọn [A]đời.

Câu 4

[A]4.Jê-sus, [F#m]Ngài dẫn [Bm]dắt, đưa [E7]đường tôi,

[C#m]Ở giữa [F#m]cơn ba [E7]đào dập [A]dồi;

Nhờ tay [F#m]Jê-sus [Bm]lái con [E7]thuyền đây,

[C#m]Khỏi tố [F#m]giông đêm [E7]mịt[A]nầy.

Điệp khúc

Ha-lê-[F#m]lu-gia! [Bm]Cứu Chúa [E7]siêu việt;

[A]Ha-lê-[F#m]lu-gia! [C#m]Chúa, Bạn [E7]thiệt;

[A]Cứu rỗi, [Bm]giúp đỡ, [A]yêu thương [E7]chẳng rời,

[A]Jê-sus [D]ở bên [E7]tôi trọn [A]đời.

Câu 5

[A]5.Jê-sus, [F#m]giờ tôi [Bm]tiếp nghinh [E7]Ngài đây,

[C#m]Chính Chúa [F#m]nơi tôi [E7]nhận ơn [A]đầy;

Thật tôi [F#m]nhờ ơn [Bm]Christ tha [E7]tội nay,

[C#m]Christ của [F#m]tôi, tôi [E7]thuộc Christ [A]rày.

Điệp khúc

Ha-lê-[F#m]lu-gia! [Bm]Cứu Chúa [E7]siêu việt;

[A]Ha-lê-[F#m]lu-gia! [C#m]Chúa, Bạn [E7]thiệt;

[A]Cứu rỗi, [Bm]giúp đỡ, [A]yêu thương [E7]chẳng rời,

[A]Jê-sus [D]ở bên [E7]tôi trọn [A]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập