Rowland H.Prichard, 1830
Dịch lời của J. Wilbur Chapman, 1910

Câu 1

1.Jê-sus, Bạn thiết của muôn tội nhân,

-sus yêu tôi ngàn muôn phần;

Bè bạn lừa tôi, ác nhân phục quanh,

Chúa giữ tôi luôn được vẹn lành.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt;

Ha-lê-lu-gia! Chúa, Bạn thiệt;

Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời,

-sus bên tôi trọn đời.

Câu 2

2.Jê-sus, hằng nâng kẻ suy nhược nay,

Suốt nhứt sinh tôi nguyện thuộc Ngài;

Hồi rèn luyện, cơn thử thách sầu cay,

Chúa thắng, ban linh lực tôi rày.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt;

Ha-lê-lu-gia! Chúa, Bạn thiệt;

Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời,

-sus bên tôi trọn đời.

Câu 3

3.Jê-sus, Nguồn an ủi bao sầu tâm,

Giúp tôi khi ba đào vang ầm;

Dầu khi lòng tan vỡ, muôn sầu sanh,

Cứu Chúa -sus Ngài rịt lành.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt;

Ha-lê-lu-gia! Chúa, Bạn thiệt;

Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời,

-sus bên tôi trọn đời.

Câu 4

4.Jê-sus, Ngài dẫn dắt, đưa đường tôi,

giữa cơn ba đào dập dồi;

Nhờ tay -sus lái con thuyền đây,

Khỏi tố giông đêm mịtnầy.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt;

Ha-lê-lu-gia! Chúa, Bạn thiệt;

Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời,

-sus bên tôi trọn đời.

Câu 5

5.Jê-sus, giờ tôi tiếp nghinh Ngài đây,

Chính Chúa nơi tôi nhận ơn đầy;

Thật tôi nhờ ơn Christ tha tội nay,

Christ của tôi, tôi thuộc Christ rày.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt;

Ha-lê-lu-gia! Chúa, Bạn thiệt;

Cứu rỗi, giúp đỡ, yêu thương chẳng rời,

-sus bên tôi trọn đời.

Mới truy cập