John R.Sweney,1879

Câu 1

1.Lòng luôn [F]tưởng Con Trời thương [C7]thế gian,

Bởi lỗi [C7]tôi Ngài tuôn huyết [F]tràn;

Lòng nhân [F]ái, ai nào so [C7]sánh ngang,

Bởi quá [C7]thương, Ngài bỏ mạng [F]vàng.

Điệp khúc

Ơn trên [Bb]thấm khắp hoàn vũ [F]xa gần,

Nhắc đến [G7]ơn, lòng thêm tưởng [C]Chúa;

Vì thương [F]bỏ ngôi trời, toan [C7]cứu dân,

Bởi lỗi [C7]tôi Ngài phải hạ [F]trần.

Câu 2

2.Trần gian [F]khổ, trăm ngàn xưa [C7]Chúa mang,

Cứu những [C7]ai, lòng tin vững [F]vàng.

Nhìn xem [F]chỗ hông Ngài xưa [C7]huyết chan,

Chữ hiếu [C7]trung, lòng phải dặn [F]lòng.

Điệp khúc

Ơn trên [Bb]thấm khắp hoàn vũ [F]xa gần,

Nhắc đến [G7]ơn, lòng thêm tưởng [C]Chúa;

Vì thương [F]bỏ ngôi trời, toan [C7]cứu dân,

Bởi lỗi [C7]tôi Ngài phải hạ [F]trần.

Câu 3

3.Lòng sâu [F]cảm nơi Ngài tuôn [C7]huyết ra,

Rửa lỗi [C7]xưa, hằng trong trắng [F]ngà,

Ngày đêm [F]gõ, mong vào nơi [C7]cửa ta,

Kíp mở [C7]ra, mời Chúa trị [F]nhà.

Điệp khúc

Ơn trên [Bb]thấm khắp hoàn vũ [F]xa gần,

Nhắc đến [G7]ơn, lòng thêm tưởng [C]Chúa;

Vì thương [F]bỏ ngôi trời, toan [C7]cứu dân,

Bởi lỗi [C7]tôi Ngài phải hạ [F]trần.

Câu 4

4.Cùng ai [F]ngỏ đôi lời khuyên [C7]khá nghe.

Tỉnh thức [C7]canh, nhìn quanh bốn [F]bề.

Đừng như [F]kẻ đêm ngày luôn [C7]ngủ mê,

Lúc tái [C7]lâm, cùng Chúa dựa [F]kề.

Điệp khúc

Ơn trên [Bb]thấm khắp hoàn vũ [F]xa gần,

Nhắc đến [G7]ơn, lòng thêm tưởng [C]Chúa;

Vì thương [F]bỏ ngôi trời, toan [C7]cứu dân,

Bởi lỗi [C7]tôi Ngài phải hạ [F]trần.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập