Winfield S. Weeden, 1896
Dịch lời của J. W. Van De Venter, 1896

Câu 1

[Eb]1.Xin dâng hết thảy [Bb7]cho Jê-sus tôi,

[Eb]Tình nguyện [Ab]hiến chính [Bb7]thân thể [Eb]nầy;

[Eb]Luôn yêu mến, trông [Bb7]mong nơi Chúa thôi,

[Eb]Hằng ngày [Ab]sống dưới [Bb7]ân điển [Eb]Ngài.

Điệp khúc

[Eb]Hiến cả thảy cho [Bb7]Ngài,

Hiến cả thảy cho [Eb]Ngài,

[Eb]Lạy Jê-sus, tôi [Eb]hiến cả [Ab]thảy đây,

[Eb]Hiến cả [Bb7]thảy cho [Eb]Ngài.

Câu 2

[Eb]2.Xin dâng hết thảy [Bb7]cho Jê-sus tôi,

[Eb]Nguyện quỳ [Ab]gối khiêm [Bb7]nhu trước [Eb]Ngài,

[Eb]Coi vui thú thế [Bb7]gian rơm rác thôi,

[Eb]Nguyện được [Ab]Chúa tiếp [Bb7]tôi phút [Eb]nầy.

Điệp khúc

[Eb]Hiến cả thảy cho [Bb7]Ngài,

Hiến cả thảy cho [Eb]Ngài,

[Eb]Lạy Jê-sus, tôi [Eb]hiến cả [Ab]thảy đây,

[Eb]Hiến cả [Bb7]thảy cho [Eb]Ngài.

Câu 3

[Eb]3.Xin dâng hết thảy [Bb7]cho Jê-sus tôi,

[Eb]Được thuộc [Ab]ở trong [Bb7]tay Chúa [Eb]hoài,

[Eb]Xin ban Thánh Linh [Bb7]luôn luôn sáng soi,

[Eb]Hầu được [Ab]rõ tôi [Bb7]nay[Eb]Ngài.

Điệp khúc

[Eb]Hiến cả thảy cho [Bb7]Ngài,

Hiến cả thảy cho [Eb]Ngài,

[Eb]Lạy Jê-sus, tôi [Eb]hiến cả [Ab]thảy đây,

[Eb]Hiến cả [Bb7]thảy cho [Eb]Ngài.

Câu 4

[Eb]4.Xin dâng hết thảy [Bb7]cho Jê-sus tôi,

[Eb]Nầy đời [Ab]sống tôi [Bb7]xin hiến [Eb]Ngài,

[Eb]Xin nhân ái, linh [Bb7]năng luôn phước bôi,

[Eb]Từ Ngài [Ab]đổ xuống [Bb7]lai láng [Eb]hoài.

Điệp khúc

[Eb]Hiến cả thảy cho [Bb7]Ngài,

Hiến cả thảy cho [Eb]Ngài,

[Eb]Lạy Jê-sus, tôi [Eb]hiến cả [Ab]thảy đây,

[Eb]Hiến cả [Bb7]thảy cho [Eb]Ngài.

Câu 5

[Eb]5.Xin dâng hết thảy [Bb7]cho Jê-sus tôi,

[Eb]Lòng nhận [Ab]biết lửa [Bb7]thiêng cháy [Eb]hoài,

[Eb]Trong ơn cứu rỗi [Bb7]ôi, vui quá vui,

[Eb]Đời đời [Ab]hiển vinh [Bb7]danh thánh [Eb]Ngài.

Điệp khúc

[Eb]Hiến cả thảy cho [Bb7]Ngài,

Hiến cả thảy cho [Eb]Ngài,

[Eb]Lạy Jê-sus, tôi [Eb]hiến cả [Ab]thảy đây,

[Eb]Hiến cả [Bb7]thảy cho [Eb]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập