Hugh Wilson, 1764-1824
Phỏng dịch lời của Samuel Wesley Sr., 1810-1876

Câu 1

1.Nhìn [Ab]cây thập tự gẫm [Ab]Chúa [Eb]Jê-[Ab]sus,

Phải [Cm]đóng đinh [Fm]chịu khổ [Eb7]đau;

Chúa [Ab]ôi, thân [Fm]Ngài [Eb7]tuôn [Db]huyết thắm [Eb7]thay

Khổ [Ab]hình bởi [Ab]chúng [Eb7]tôi [Ab]nay.

Câu 2

2.Kìa, [Ab]xem bầu trời tăm [Ab]tối [Eb]đê [Ab]mê

Đương [Cm]giữa ban [Fm]ngày gớm [Eb7]ghê;

Chính [Ab]trong điện [Fm]thờ [Eb7]Đức [Db]Giê-hô-[Eb7]va

Bức [Ab]màn phải [Ab]xé [Eb7]hai [Ab]ra.

Câu 3

3.Tại [Ab]đây Jê-sus cất [Ab]tiếng: [Eb]“Cha [Ab]ôi,

Nay [Cm]đã xong [Fm]việc của [Eb7]tôi,

Kính [Ab]giao linh [Fm]hồn [Eb7]trong [Db]cánh tay [Eb7]Cha”.

Nói [Ab]rồi Chúa [Ab]trút [Eb7]hơi [Ab]ra.

Câu 4

4.Từ [Ab]nơi mộ phần Chúa [Ab]sống [Eb]vẻ [Ab]vang,

Cõi [Cm]chết nay [Fm]bị phá [Eb7]tan,

Bẻ [Ab]then địa [Fm]ngục [Eb7]duy [Db]Chúa Jê-[Eb7]sus,

Đấng [Ab]được tán [Ab]mỹ [Eb7]muôn [Ab]thu.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập