Rowland H.Prichard, 1830
Dịch lời của J. Wilbur Chapman, 1910

Mới truy cập