Mark M. Jones
Dịch lời của F. A. F. White

Câu 1

1.Từng nghe [F]nước Đức Chúa Trời,

Rạng lòa [Bb]hơn sao sáng [F]soi,

Tường thành [C7]xây trân châu,

kim bích trong [F]ngời;

Hiển vinh muôn muôn đời,

Lạ lùng [Bb]kinh đô Chúa [F]tôi,

[C7]Giê-ru-sa-lem mới trên [F]trời.

Điệp khúc

Tôn nghiêm [Bb]bấy, sáng láng bấy!

Nước Chúa [F]ta vinh quang thay!

Thuật [F]chẳng hề hết,

nghe dường muốn [C7]bay;

Ta [F]chắc đến nước ấy,

Chung [Bb]trị vì cùng [F]Ngài,

Nầy ta đến, đến

cùng [C7]nhau hát thơ [F]nầy.

Câu 2

2.Từng nghe [F]nước Đức Chúa Trời,

Cực kỳ [Bb]vinh quang khắp [F]nơi,

Đường thì [C7]xây tinh kim

xinh tốt tuyệt [F]vời;

Cửa xung quanh trong ngời,

Toàn ngọc [Bb]châu nguyên khối [F]thôi,

Kỳ [C7]quan thay nơi Vua Chúa muôn [F]đời.

Điệp khúc

Tôn nghiêm [Bb]bấy, sáng láng bấy!

Nước Chúa [F]ta vinh quang thay!

Thuật [F]chẳng hề hết,

nghe dường muốn [C7]bay;

Ta [F]chắc đến nước ấy,

Chung [Bb]trị vì cùng [F]Ngài,

Nầy ta đến, đến

cùng [C7]nhau hát thơ [F]nầy.

Câu 3

3.Từng nghe [F]nước Đức Chúa Trời,

Tự mình [Bb]Chiên Con sáng [F]soi,

Nào cần [C7]tam quang thiên

nhiên giống như [F]đời;

Vì ban đêm qua rồi;

Thành môn [Bb]khoan khai khắp [F]nơi,

Còn [C7]đâu yên vui như cảnh trên [F]trời.

Điệp khúc

Tôn nghiêm [Bb]bấy, sáng láng bấy!

Nước Chúa [F]ta vinh quang thay!

Thuật [F]chẳng hề hết,

nghe dường muốn [C7]bay;

Ta [F]chắc đến nước ấy,

Chung [Bb]trị vì cùng [F]Ngài,

Nầy ta đến, đến

cùng [C7]nhau hát thơ [F]nầy.

Câu 4

4.Từng nghe [F]nước Đức Chúa Trời,

Một dòng [Bb]sông lưu khắp [F]nơi,

Đầy bờ [C7]cây xanh tươi

sai trái tư [F]thời;

Mọi đau thương qua rồi,

Thật ngàn [Bb]muôn thu thảnh [F]thơi,

Ồ, [C7]vinh thay, nơi yên nghỉ muôn [F]đời.

Điệp khúc

Tôn nghiêm [Bb]bấy, sáng láng bấy!

Nước Chúa [F]ta vinh quang thay!

Thuật [F]chẳng hề hết,

nghe dường muốn [C7]bay;

Ta [F]chắc đến nước ấy,

Chung [Bb]trị vì cùng [F]Ngài,

Nầy ta đến, đến

cùng [C7]nhau hát thơ [F]nầy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập