Vô Danh
Dịch lời của Issac Walts D. D., 1674-1748

Câu 1

1.Thương [D7]vì Vua tôi thân [G]hình đẫm máu,

Con [C]Trời nay chết thế [G]sao?

Ngẫm [D]tấm thân tôi đáng [G]giá con sâu,

Chúa [D7]phải dâng Thánh Thủ [G]sao?

Điệp khúc

Bây [D7]giờ tôi tin, tin [G]thật quả quyết,

Jê-[C]sus tuôn huyết cứu [G]tôi;

Cảm [D7]biết Chiên Con bửu [G]huyết tuôn rơi,

Ác [D7]tích tôi Chúa xóa [G]bôi.

Câu 2

2.Thay [D7]vì tôi Jê-sus [G]chịu ác báo,

Trên [C]thập tự cam khổ [G]đau;

Biển [D]ái, non ân quá [G]đỗi sâu cao,

Chẳng [D7]có chi sánh nổi [G]đâu.

Điệp khúc

Bây [D7]giờ tôi tin, tin [G]thật quả quyết,

Jê-[C]sus tuôn huyết cứu [G]tôi;

Cảm [D7]biết Chiên Con bửu [G]huyết tuôn rơi,

Ác [D7]tích tôi Chúa xóa [G]bôi.

Câu 3

3.Đương [D7]giờ ban trưa mặt [G]trời bỗng tối,

Che [C]sự vinh quang Chúa [G]ta;

Đấng [D]Hóa Công xưa huyết [G]phải tuôn rơi,

Bởi [D7]cớ vật Chúa tạo [G]ra.

Điệp khúc

Bây [D7]giờ tôi tin, tin [G]thật quả quyết,

Jê-[C]sus tuôn huyết cứu [G]tôi;

Cảm [D7]biết Chiên Con bửu [G]huyết tuôn rơi,

Ác [D7]tích tôi Chúa xóa [G]bôi.

Câu 4

4.Nay [D7]mặt tôi nên thẹn [G]thuồng bối rối,

Khi [C]thập tự Ngài biểu [G]dương;

Cảm [D]xúc ơn Cha nước [G]mắt tuôn rơi,

Khiến [D7]quả tim vỡ thảm [G]thương.

Điệp khúc

Bây [D7]giờ tôi tin, tin [G]thật quả quyết,

Jê-[C]sus tuôn huyết cứu [G]tôi;

Cảm [D7]biết Chiên Con bửu [G]huyết tuôn rơi,

Ác [D7]tích tôi Chúa xóa [G]bôi.

Câu 5

5.Tuy [D7]lệ tuôn vơi tôi [G]nào trả nổi,

Bao [C]nợ tình yêu Chúa [G]tôi;

Hỡi [D]Chúa, tôi dâng cả [G]nhất sinh tôi,

Thảy [D7]thảy dâng Cứu Chúa [G]thôi.

Điệp khúc

Bây [D7]giờ tôi tin, tin [G]thật quả quyết,

Jê-[C]sus tuôn huyết cứu [G]tôi;

Cảm [D7]biết Chiên Con bửu [G]huyết tuôn rơi,

Ác [D7]tích tôi Chúa xóa [G]bôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập