Mark M. Jones
Dịch lời của F. A. F. White

Câu 1

1.Từng nghe nước Đức Chúa Trời,

Rạng lòa hơn sao sáng soi,

Tường thành xây trân châu,

kim bích trong ngời;

Hiển vinh muôn muôn đời,

Lạ lùng kinh đô Chúa tôi,

Giê-ru-sa-lem mới trên trời.

Điệp khúc

Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy!

Nước Chúa ta vinh quang thay!

Thuật chẳng hề hết,

nghe dường muốn bay;

Ta chắc đến nước ấy,

Chung trị vì cùng Ngài,

Nầy ta đến, đến

cùng nhau hát thơ nầy.

Câu 2

2.Từng nghe nước Đức Chúa Trời,

Cực kỳ vinh quang khắp nơi,

Đường thì xây tinh kim

xinh tốt tuyệt vời;

Cửa xung quanh trong ngời,

Toàn ngọc châu nguyên khối thôi,

Kỳ quan thay nơi Vua Chúa muôn đời.

Điệp khúc

Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy!

Nước Chúa ta vinh quang thay!

Thuật chẳng hề hết,

nghe dường muốn bay;

Ta chắc đến nước ấy,

Chung trị vì cùng Ngài,

Nầy ta đến, đến

cùng nhau hát thơ nầy.

Câu 3

3.Từng nghe nước Đức Chúa Trời,

Tự mình Chiên Con sáng soi,

Nào cần tam quang thiên

nhiên giống như đời;

Vì ban đêm qua rồi;

Thành môn khoan khai khắp nơi,

Còn đâu yên vui như cảnh trên trời.

Điệp khúc

Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy!

Nước Chúa ta vinh quang thay!

Thuật chẳng hề hết,

nghe dường muốn bay;

Ta chắc đến nước ấy,

Chung trị vì cùng Ngài,

Nầy ta đến, đến

cùng nhau hát thơ nầy.

Câu 4

4.Từng nghe nước Đức Chúa Trời,

Một dòng sông lưu khắp nơi,

Đầy bờ cây xanh tươi

sai trái tư thời;

Mọi đau thương qua rồi,

Thật ngàn muôn thu thảnh thơi,

Ồ, vinh thay, nơi yên nghỉ muôn đời.

Điệp khúc

Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy!

Nước Chúa ta vinh quang thay!

Thuật chẳng hề hết,

nghe dường muốn bay;

Ta chắc đến nước ấy,

Chung trị vì cùng Ngài,

Nầy ta đến, đến

cùng nhau hát thơ nầy.

Mới truy cập