John R. Sweney, 1879
Vô Danh

Câu 1

1.Lòng luôn [F]tưởng Con Trời thương [Gm]thế gian,

Đã giáng [C7]sinh chịu bao khổ [F]nàn;

Thập tự [F]giá thân Jê-sus [Gm]huyết chan,

Bởi chính [C7]tôi Ngài bỏ mạng [F]vàng.

Điệp khúc

Ôi, ân [Bb]điển bởi Thượng Đế [F]nhân lành,

Nhắc đến [G7]ơn, càng yêu Chúa [C]Thánh!

Thập tự [F]giá dâng mình thay [Gm]chúng sinh,

Bởi cớ [C7]tôi Ngài phải chịu [F]hình.

Câu 2

2.Tội nhân [F]thế trăm ngàn xưa [Gm]Chúa mang,

Cứu những [C7]ai lòng tin vững [F]vàng;

Nhìn xem [F]chỗ hông Ngài xưa [Gm]huyết chan,

Chữ tín [C7]trung nguyền giữ vẹn [F]toàn.

Điệp khúc

Ôi, ân [Bb]điển bởi Thượng Đế [F]nhân lành,

Nhắc đến [G7]ơn, càng yêu Chúa [C]Thánh!

Thập tự [F]giá dâng mình thay [Gm]chúng sinh,

Bởi cớ [C7]tôi Ngài phải chịu [F]hình.

Câu 3

3.Kìa, hông [F]huyết xưa vì ta [Gm]đổ ra,

Để tẩy [C7]thanh tội ô ác [F]tà;

Ngài luôn [F]gõ, mong vào tâm [Gm]khảm ta,

Tiếp Chúa [C7]mau, đừng cứ dần [F]dà.

Điệp khúc

Ôi, ân [Bb]điển bởi Thượng Đế [F]nhân lành,

Nhắc đến [G7]ơn, càng yêu Chúa [C]Thánh!

Thập tự [F]giá dâng mình thay [Gm]chúng sinh,

Bởi cớ [C7]tôi Ngài phải chịu [F]hình.

Câu 4

4.Cùng ai [F]đó đôi lời khuyên [Gm]khá nghe,

Tỉnh thức [C7]canh nhìn quanh bốn [F]bề;

Đừng như [F]kẻ đêm ngày luôn [Gm]ngủ mê,

Chúa tái [C7]lâm Ngài rước ta [F]về.

Điệp khúc

Ôi, ân [Bb]điển bởi Thượng Đế [F]nhân lành,

Nhắc đến [G7]ơn, càng yêu Chúa [C]Thánh!

Thập tự [F]giá dâng mình thay [Gm]chúng sinh,

Bởi cớ [C7]tôi Ngài phải chịu [F]hình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập