Peter Ritter, 1792
Dịch lời của Edward Cooper, 1805

Câu 1

[F]1.Tôn vinh Cha [Dm]lòng nhân [Gm]ái [C7]khôn [F]tày,

[Dm]Ban linh ân [F]chuộc mua [Am]chúng tôi [C7]nay;

[C]Mọi [Gm]tội [D7]nhân [Gm]đây [C7]quì [F]nơi [Bb]ngai [C7]thánh,

[Bb]Khẩn Chúa đoái [F]thương [Dm]dung [Bb]xá [C7]tội [F]tình.

Câu 2

[F]2.Tôn vinh Con [Dm]quyền năng, [Gm]vốn [C7]Đạo [F]Trời,

[Dm]Tiên tri, Mưu [F]luận, Chân [Am]Chúa muôn [C7]đời;

[C]Mọi [Gm]tội [D7]nhân [Gm]đây [C7]quỳ [F]nơi [Bb]ngai [C7]thánh,

[Bb]Khẩn Chúa đổ [F]thêm [Dm]ơn [Bb]cứu [C7]vẹn [F]lành.

Câu 3

[F]3.Tôn vinh Linh [Dm]đời đời, [Gm]bởi [C7]hơi [F]Ngài

[Dm]Đem tâm ô [F]tội cho [Am]tái sanh [C7]rày;

[C]Mọi [Gm]tội [D7]nhân [Gm]đây [C7]quỳ [F]nơi [Bb]ngai [C7]thánh,

[Bb]Khẩn Chúa hãy [F]ban [Dm]hơi [Bb]sống [C7]vận [F]hành.

Câu 4

[F]4.Cha, Con, Linh [Dm]hiệp một [Gm]thể [C7]Chân [F]Thần,

[Dm]Ba Ngôi vinh [F]diệu, tôn [Am]quí muôn [C7]phần;

[C]Mọi [Gm]tội [D7]nhân [Gm]đây [C7]quỳ [F]nơi [Bb]ngai [C7]thánh,

[Bb]Khẩn Chúa thứ [F]tha, [Dm]ban [Bb]xuống [C7]ơn [F]lành.

[Bb]A-[F]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập