Louis Bourgeois, 1551
Dịch lời của Thomas Ken, 1692

Câu

Tôn [G]vinh [D7]Chân [Em]Thần, [Bm]Nguồn [G]ơn [D]vô [G]đối,

Dưới [Bm]đất [Em]chúng [D7]con [Em]cùng [C]hát [G]khắp [D7]nơi,

[Em]Trời [D7]cao [G]cũng [D7]chung [G]ca [C]ngợi [Bm]Ba [Em]Ngôi,

Chúa [Em]Cha[D7]Con [Am]với [G]Linh [D7]muôn [G]đời.

[C]A-[G]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập