William G. Fischer, 1872
Dịch lời của James Nicholson,1871

Câu 1

1.Lạy [Ab]Jê-sus, tôi ước thân, hồn [Eb7]nên thánh vẹn [Ab]tuyền,

Nguyền Ngài luôn luôn [Ab]sống trong lòng [Eb7]tôi để cầm [Ab]quyền.

Tiêu hủy quân thù, [Db]đập hình tượng, [Db]quét rác rến [Ab]ngay,

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn [Eb7]tuyết ngay bữa [Ab]nay.

Điệp khúc 1

[Eb7]Tuyết kia khôn so, thật [Fm]tuyết kia khôn [Ab]tày,

Lòng [Db]nầy xin Chúa [Ab]rửa trắng hơn [Eb7]tuyết ngay bữa [Ab]nay.

Câu 2

2.Lạy [Ab]Jê-sus vinh hiển, xin từ [Eb7]ngai ở thiên [Ab]đàng

Hằng nhìn xem, bổ [Ab]sức cho đời [Eb7]tôi hiến vẹn [Ab]toàn.

Tôi quyết dâng Ngài [Db]mọi sự, nguyện [Db]chẳng giữ mảy [Ab]may,

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn [Eb7]tuyết ngay bữa [Ab]nay.

Điệp khúc 1

[Eb7]Tuyết kia khôn so, thật [Fm]tuyết kia khôn [Ab]tày,

Lòng [Db]nầy xin Chúa [Ab]rửa trắng hơn [Eb7]tuyết ngay bữa [Ab]nay.

Câu 3

3.Lạy [Ab]Jê-sus nhân ái, đây điều [Eb7]tôi vẫn khiêm [Ab]nhường

Cầu nguyện nơi chơn [Ab]Đấng đinh còn [Eb7]lưu vết tỏ [Ab]tường.

Nhơn đức tin tôi [Db]nhìn vào dòng [Db]huyết tẩy uế [Ab]đây,

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn [Eb7]tuyết ngay bữa [Ab]nay.

Điệp khúc 1

[Eb7]Tuyết kia khôn so, thật [Fm]tuyết kia khôn [Ab]tày,

Lòng [Db]nầy xin Chúa [Ab]rửa trắng hơn [Eb7]tuyết ngay bữa [Ab]nay.

Câu 4

4.Lạy [Ab]Jê-sus xin đoái tôi hằng [Eb7]kiên nhẫn đợi [Ab]chờ,

Nguyền Ngài mau mau [Ab]đến cho lòng [Eb7]nên thánh hiện [Ab]giờ.

Ai khẩn xin Jê-[Db]sus, nào Ngài [Db]há có ngắn [Ab]tay?

Lòng nầy xin Chúa rửa trắng hơn [Eb7]tuyết ngay bữa [Ab]nay.

Điệp khúc 1

[Eb7]Tuyết kia khôn so, thật [Fm]tuyết kia khôn [Ab]tày,

Lòng [Db]nầy xin Chúa [Ab]rửa trắng hơn [Eb7]tuyết ngay bữa [Ab]nay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập