John B. Dykes, 1860
Dịch lời của Reginald Heber, 1829

Câu 1

[Eb]1.Thánh thay, [Cm]Thánh thay, [Bb7]Thánh [Eb]thay!

[Ab]Đấng Chủ tể [Eb]oai quyền!

[Bb7]Đang khi [Eb]tưng [Bb7]tưng [Cm]sáng,

[F] [Bb]chúng [Eb]tôi [Dm]cùng [Bb]dâng [F7]khúc hoan [Bb7]ca;

[Eb]Thánh thay, [Cm]Thánh thay, [Bb7]Thánh [Eb]thay!

[Ab]Trí dõng ái đức [Eb]vô biên!

[Cm]Chúa [Gm]Ba Ngôi [Ab]vốn

[Eb7]một [Ab]thể oai [Bb7]nghi, rạng [Eb]lòa.

Câu 2

[Eb]2.Thánh thay, [Cm]Thánh thay, [Bb7]Thánh [Eb]thay!

[Ab]Các thánh chúc [Eb]tôn Ngài,

[Bb7]Tung[Eb]uy [Bb7]danh [Cm]Chúa,

[F] [Bb]gieo [Eb]kim [Dm]miện [Bb]quanh [F7]biển lưu [Bb7]ly;

[Eb]Chê-ru-[Cm]bin[Bb7]Sê-ra-[Eb]phin

[Ab]Cúi xuống trước Chúa [Eb]linh oai;

[Cm]Đấng [Gm]xưng Nguyên [Ab]hữu,

[Eb7]Hiện [Ab]hữu, chung [Bb7]vô hạn [Eb]kỳ.

Câu 3

[Eb]3.Thánh thay, [Cm]Thánh thay, [Bb7]Thánh [Eb]thay!

[Ab]Dẫu bóng tối [Eb]che Ngài,

[Bb7]Xưa nay [Eb]muôn [Bb7]muôn [Cm]mắt

[F] [Bb]kẻ [Eb]ô [Dm]tội [Bb]khôn [F7]thấy thiên [Bb7]nhan;

[Eb]Ngoài Ngài [Cm]không ai, [Bb7]không [Eb]ai,

[Ab]Chỉ Chúa chí thánh [Eb]không hai,

[Cm]Đấng [Gm]linh năng,

[Ab]thánh [Eb7]sạch [Ab]với yêu [Bb7]thương hoàn [Eb]toàn.

Câu 4

[Eb]4.Thánh thay, [Cm]Thánh thay, [Bb7]Thánh [Eb]thay!

[Ab]Đấng Chủ tể [Eb]oai quyền!

[Bb7]Trên không [Eb]trung, [Bb7]nơi [Cm]đất,

[F] [Bb]biển, [Eb]muôn [Dm]vật [Bb]tôn [F7]Chúa Ba [Bb7]Ngôi;

[Eb]Thánh thay, [Cm]Thánh thay, [Bb7]Thánh [Eb]thay,

[Ab]Trí dõng ái đức [Eb]vô biên!

[Cm]Chúa [Gm]Ba Ngôi [Ab]vốn

[Eb7]một [Ab]thể oai [Bb7]nghi đời [Eb]đời!

[Ab]A-[Eb]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập