Louis Bourgeois, 1551
Dịch lời của Thomas Ken, 1692

Câu

Tôn vinh Chân Thần, Nguồn ơn đối,

Dưới đất chúng con cùng hát khắp nơi,

Trời cao cũng chung ca ngợi Ba Ngôi,

Chúa ChaCon với Linh muôn đời.

A-men.

Mới truy cập