J. B. O. Clemm
Dịch lời của J. O. Thompson

Câu 1

[Ab]1.Gió thổi lướt qua [Db]trên khung lúa vàng,

[Ab]Chập chờn như con [Bb7]sóng lượn [Eb]mau;

[Ab]Lúa chín khắp nơi [Db]nơi trông [Bbm]rỡ ràng,

[Ab]Nghìn tia sáng thái [Ab]dương [Eb7]tô [Ab]màu.

Điệp khúc

[Ab]Chúng tôi khẩn tha [Eb7]thiết với [Eb7]Chủ Ông,

[Ab]Nguyện bảo thêm tôi tớ ra [Eb7]đồng;

[Ab]Trải khắp đó đây [Db]không nên diên trì,

[Ab]Gặt xong cả trước [Ab]lúc [Eb7]chung [Ab]kỳ.

Câu 2

[Ab]2.Sáng sớm bảo nông [Db]phu ra khắp đồng,

[Ab]Nhằm hồi trưa sai [Bb7]chúng hoạch [Eb]thâu;

[Ab]Trước lúc phía non [Db]tây chen [Bbm]ánh hồng,

[Ab]Gặt xong lúa chín [Ab]khắp [Eb7]địa [Ab]cầu.

Điệp khúc

[Ab]Chúng tôi khẩn tha [Eb7]thiết với [Eb7]Chủ Ông,

[Ab]Nguyện bảo thêm tôi tớ ra [Eb7]đồng;

[Ab]Trải khắp đó đây [Db]không nên diên trì,

[Ab]Gặt xong cả trước [Ab]lúc [Eb7]chung [Ab]kỳ.

Câu 3

[Ab]3.Hỡi kẻ Chủ sai [Db]ra khắp cánh đồng,

[Ab]Cùng gặt muôn muôn [Bb7]lúa vàng [Eb]đây,

[Ab]Tối đến chúng ta [Db]yên trong [Bbm]giấc nồng,

[Ab]Miền thiên quốc thỏa [Ab]vui [Eb7]sum [Ab]vầy.

Điệp khúc

[Ab]Chúng tôi khẩn tha [Eb7]thiết với [Eb7]Chủ Ông,

[Ab]Nguyện bảo thêm tôi tớ ra [Eb7]đồng;

[Ab]Trải khắp đó đây [Db]không nên diên trì,

[Ab]Gặt xong cả trước [Ab]lúc [Eb7]chung [Ab]kỳ.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập