William B. Bradbury,1861
Dịch lời của George W. Bethune, 1858

Câu 1

1.Nầy [G]danh yêu quý, danh [C]thật dịu êm,

Tột [G]trời, thông đất, vượt [D7]cổ kim.

Mệnh [G]danh cho trước khi [C]được hoài thai,

Danh [G]Jê-sus có một [D7]không hai.

Điệp khúc

Ta [C]rất thích hát xướng [G]danh Jê-sus,

Danh [C]đáng chúc tôn, danh [G7]muôn thu;

Từ [G7]xưa nay chẳng danh [C]nào đẹp hay

Cho [G]bằng danh báu Jê-[D7]sus [G]đây.

Câu 2

2.Hồi [G]treo thân Chúa trên [C]thập tự kia,

Họ [G]đề “Vua Jê-sus” [D7]để bia.

Hầu [G]muôn dân thấy cho [C]họ đều hay,

Ngọn [G]nguồn ta ái mộ [D7]Christ đây.

Điệp khúc

Ta [C]rất thích hát xướng [G]danh Jê-sus,

Danh [C]đáng chúc tôn, danh [G7]muôn thu;

Từ [G7]xưa nay chẳng danh [C]nào đẹp hay

Cho [G]bằng danh báu Jê-[D7]sus [G]đây.

Câu 3

3.Hiện [G]nay Jê-sus đang [C]ngồi cạnh Cha,

Đời [G]đời cai quản hoàn [D7]vũ ta.

Tội [G]khiên dung xá, tật [C]bịnh trừ xa,

Do [G]quyền Jê-sus là [D7]Chúa ta.

Điệp khúc

Ta [C]rất thích hát xướng [G]danh Jê-sus,

Danh [C]đáng chúc tôn, danh [G7]muôn thu;

Từ [G7]xưa nay chẳng danh [C]nào đẹp hay

Cho [G]bằng danh báu Jê-[D7]sus [G]đây.

Câu 4

4.Ồ [G]danh tôn quý duy [C]một Jê-sus,

Ban [G]mọi ơn cứu thật [D7]phỉ phu.

Từ [G]hôm qua, bữa nay, [C]ngàn đời sau,

Danh [G]Jê-sus chẳng thay [D7]đổi đâu.

Điệp khúc

Ta [C]rất thích hát xướng [G]danh Jê-sus,

Danh [C]đáng chúc tôn, danh [G7]muôn thu;

Từ [G7]xưa nay chẳng danh [C]nào đẹp hay

Cho [G]bằng danh báu Jê-[D7]sus [G]đây.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập