Câu

Tôn vinh Chân Thần, Nguồn ơn đối,

Dưới đất chúng con cùng hát khắp nơi,

Trời cao cũng chung ca ngợi Ba Ngôi,

Chúa ChaCon với Linh muôn đời.

A-men.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập