John R. Sweney, 1837-1899
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1820-1915

Câu 1

1.Kìa, hiện đắc [Bb]thắng đây còn đắc thắng đây,

Ngựa Vua lướt [Cm]qua [Bb]oai [F]hùng [Bb]thay!

Cầm đạo quân [Bb]tín trung dẹp quân ác vương,

Cùng hăng hái [C7]xông pha sa [F7]trường;

Kìa, nhìn họ [Eb]mạnh dạn [D7]đi [Gm]tiên phong,

Nhung trang phơi [F7]phới [Bb]người [F]anh [Bb]dõng,

Hoan hô danh [Gm7]Đấng [Cm]lãnh đạo [Eb]thánh [Bb]binh,

Dậy vang chiến [Cm]khúc [Bb]ca [F]đồng [Bb]thinh.

Điệp khúc

Trừ được địch [Bb]quân không do [F]sức mạnh,

Người được cuộc đua [Bb]không [F7]bởi [Bb]lanh.

[Bb7]Nhưng ai theo [Gm7]Chúa [Cm]trung thành [Eb]nhất [Bb]tâm,

Nhờ ân điển [Cm]thắng [Bb]quân [F]ngoại [Bb]xâm.

Câu 2

2.Kìa, hiện đắc [Bb]thắng đây còn đắc thắng đây,

Nầy xin hỏi, [Cm]Vua [Bb]kia [F]là [Bb]ai?

Hùng đội kia [Bb]ở đâu Ngài đang chỉ huy,

Tụng danh hiển [C7]vinh nghe ly [F7]kỳ?

Ngài là Người [Eb]chuộc tội, [D7]Vua [Gm]muôn Vua,

Là Nguồn hồng [F7]ân, [Bb]là [F]Chân [Bb]Chúa;

Binh kia, tinh [Gm7]tú [Cm]muôn đời [Eb]hiển [Bb]vang,

Tại thiên quốc [Cm]chiếu [Bb]bao [F]hào [Bb]quang.

Điệp khúc

Trừ được địch [Bb]quân không do [F]sức mạnh,

Người được cuộc đua [Bb]không [F7]bởi [Bb]lanh.

[Bb7]Nhưng ai theo [Gm7]Chúa [Cm]trung thành [Eb]nhất [Bb]tâm,

Nhờ ân điển [Cm]thắng [Bb]quân [F]ngoại [Bb]xâm.

Câu 3

3.Kìa, hiện đắc [Bb]thắng đây còn đắc thắng đây,

Ngài cai quản [Cm]trên [Bb]muôn [F]loài [Bb]nay;

Quyền vị muôn [Bb]đế vương trần gian thảy tan,

Đền cung hiển [C7]vinh ra tro [F7]tàn;

Dầu vậy, đội [Eb]binh theo [D7]Vua [Gm]giao tranh,

Muôn năm không [F7]thay [Bb]lòng [F]trung [Bb]chánh,

Khi cơn tranh [Gm7]chiến [Cm]qua, họ [Eb]nghỉ [Bb]an,

Tại thiên quốc [Cm]hiển [Bb]vinh, [F]lạc [Bb]hoan.

Điệp khúc

Trừ được địch [Bb]quân không do [F]sức mạnh,

Người được cuộc đua [Bb]không [F7]bởi [Bb]lanh.

[Bb7]Nhưng ai theo [Gm7]Chúa [Cm]trung thành [Eb]nhất [Bb]tâm,

Nhờ ân điển [Cm]thắng [Bb]quân [F]ngoại [Bb]xâm.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập