Felice de Giardini, 1769
Lời dịch của Charles Wesley, 1757

Câu 1

[G]1.Cúi xin Vua [C]Thánh [D7]ngự [G]lai,

Hộ tôi cung [Am]chúc danh [D7]Ngài;

[G]Hát lên khen [Bm]ngợi;

[D7]Ngợi Cha sáng [G]láng trên trời,

[D7]Là danh chiến [G]thắng muôn đời,

[Em]Nguyện quang lâm [Bm]trên chính tôi,

[C]Chúa thánh [D7]muôn [G]đời.

Câu 2

[G]2.Cúi xin Đạo [C]thể [D7]ngự [G]lai,

Nịt gươm chói [Am]sáng hiển [D7]oai,

[G]Đoái nghe tôi [Bm]nài;

[D7]Nguyện ban tứ [G]thánh dân Ngài

[D7]Dùng chân lý [G]nuôi tâm hoài,

[Em]Thần Nhân ôi, [Bm]xin giáng đây,

[C]Ở chính [D7]tâm [G]này.

Câu 3

[G]3.Đấng Ủy lạo [C]hỡi, [D7]ngự [G]lai,

Nguyện đem thánh [Am]chứng theo [D7]Ngài

[G]Chính phút vui [Bm]này;

[D7]Nguyện xin Thánh [G]Linh năng tài,

[D7]Quyền thiêng, sức [G]thiêng ai tày,

[Em]Đầy tâm tôi [Bm]nay, Chúa ôi,

[C]Quản cai [D7]muôn [G]đời.

Câu 4

[G]4.Hát khen muôn [C]thuở [D7]nào [G]thôi,

Hiệp tôn Chân [Am]Chúa Ba [D7]Ngôi,

[G]Chúa trên muôn [Bm]loài!

[D7]Nguyện trông hiển [G]vinh nơi Ngài,

[D7]Được xem dáng [G]tôn nghiêm hoài,

[Em]Thờ tôn yêu [Bm]thương Chúa tôi

[C]Trải đến [D7]đời [G]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập