John R. Sweney, 1837-1899
Dịch lời của E. H. Stokes D.D., 1823-1917

Câu 1

[G]1.Đức Thánh [D]Linh, xin [G]ngự trên tôi ngay,

Xin ban [Bm]ơn giúp [G]tâm kinh [D7]hoàng,

[G]Ước Chúa [D]mau lâm [G]ngự trong tôi đây,

Hôm nay [Bm]hãy giáng [D7]cho đầy [G]tràn.

Điệp khúc

[D7]Đầy lòng tôi, [G]hiện giờ đây,

[C]Ước Jê-[G]sus[G]hơi Linh [D7]Ngài.

[G]Chúa hãy [D]kíp ban [G]vào lòng tôi nay,

Linh năng [Bm]thánh khiết [D7]cho đầy [G]hoài.

Câu 2

[G]2.Đức Thánh [D]Linh, ban [G]đầy lòng tôi đây,

Tuy tôi [Bm]khôn thế [G]mô tả [D7]ra;

[G]Dẫu thế, [D]tôi đương [G]cần Ngài hôm nay,

Trông mong [Bm]lửa Thánh [D7]Linh rạng [G]lòa.

Điệp khúc

[D7]Đầy lòng tôi, [G]hiện giờ đây,

[C]Ước Jê-[G]sus[G]hơi Linh [D7]Ngài.

[G]Chúa hãy [D]kíp ban [G]vào lòng tôi nay,

Linh năng [Bm]thánh khiết [D7]cho đầy [G]hoài.

Câu 3

[G]3.Yếu đuối [D]thay tâm [G]hồn tôi hôm nay,

Nên tôi [Bm]xin cúi [G]nơi chân [D7]Ngài;

[G]Đức Thánh [D]Linh muôn [G]đời hạnh vinh thay,

Xin ban [Bm]xuống linh [D7]năng đầy [G]hoài.

Điệp khúc

[D7]Đầy lòng tôi, [G]hiện giờ đây,

[C]Ước Jê-[G]sus[G]hơi Linh [D7]Ngài.

[G]Chúa hãy [D]kíp ban [G]vào lòng tôi nay,

Linh năng [Bm]thánh khiết [D7]cho đầy [G]hoài.

Câu 4

[G]4.Hãy cứu [D]giúp, úy [G]lạo, luyện sạch tôi,

Và ban [Bm]ơn giúp [G]tâm linh [D7]đây;

[G]Phải, Chúa [D]cứu, úy [G]lạo hiện không thôi,

Ngài đang [Bm]giáng trong [D7]tôi thật [G]đầy.

Điệp khúc

[D7]Đầy lòng tôi, [G]hiện giờ đây,

[C]Ước Jê-[G]sus[G]hơi Linh [D7]Ngài.

[G]Chúa hãy [D]kíp ban [G]vào lòng tôi nay,

Linh năng [Bm]thánh khiết [D7]cho đầy [G]hoài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập