Paul E. Carlson

Câu 1

[F]Xin Chúa mở mắt [C]tôi,

[F]xin Chúa mở mắt [C]tôi,

đặng tôi [F]thấy sự lạ lùng

trong luật [C7]pháp của [F]Ngài.

Hỡi [Dm]Đức Chúa Trời,

Lời Ngài được vững [F]lập đời đời trên trời,

được vững [C7]lập đời đời trên [F]trời.

Nên Lời Chúa [Bb]là ngọn [F]đèn

ngọn [F]đèn cho [C7]chân của [F]tôi,

là ánh sáng [C7]cho đường [F]lối của tôi,

sáng [F]luôn cho [C7]đường lối [F]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập