A. B. Simpson, 1897
Dịch lời của A. B. Simpson

Câu 1

[F]1.Nhẹ nhàng thay bước [Bb]theo chân Jê-sus,

[F]Ngày đêm bước, bước [G7]đi vững [C]an;

[F]Hằng noi [Dm]theo dấu [C7]chân Ngài [F]chăm chú,

[Bb]Đồng bước [F]đi, bước [C7]đi suốt [F]đường.

Điệp khúc

[F]Đi từng [F7]bước, [Bb]bước bước [F]đi,

Theo Jê-sus tôi [F]băng [G|C]sương,

[F]Đêm ngày [F7]bước, [Bb]bước bước [F]đi,

Theo gót Jê-sus [C7]trọn [F]đường.

Câu 2

[F]2.Cùng Jê-sus bước [Bb]đi an bình thay,

[F]Hằng nương sát cánh [G7]tay Jê-[C]sus;

[F]Ngài đưa [Dm]đi đến [C7]đâu nguyền [F]theo đấy,

[Bb]Tuyệt chẳng [F]vương ác [C7]mưu kẻ [F]thù.

Điệp khúc

[F]Đi từng [F7]bước, [Bb]bước bước [F]đi,

Theo Jê-sus tôi [F]băng [G|C]sương,

[F]Đêm ngày [F7]bước, [Bb]bước bước [F]đi,

Theo gót Jê-sus [C7]trọn [F]đường.

Câu 3

[F]3.Cùng Jê-sus bước [Bb]đi không nhìn quanh,

[F]Từng giây phút quyết [G7]vui bước [C]theo;

[F]Vượt đồi [Dm]cao, dẫu [C7]thân nầy [F]không cánh,

[Bb]Từng bước [F]tôi cứ [C7]thong thả [F]trèo.

Điệp khúc

[F]Đi từng [F7]bước, [Bb]bước bước [F]đi,

Theo Jê-sus tôi [F]băng [G|C]sương,

[F]Đêm ngày [F7]bước, [Bb]bước bước [F]đi,

Theo gót Jê-sus [C7]trọn [F]đường.

Câu 4

[F]4.Nguyền gần hơn với [Bb]Jê-sus Ngài ơi,

[F]Ngày đêm bước, bước [G7]đi vững [C]an;

[F]Nhìn chăm [Dm]chăm dấu [C7]chơn Ngài [F]đi tới,

[Bb]Đồng bước [F]đi, bước [C7]đi suốt [F]đường.

Điệp khúc

[F]Đi từng [F7]bước, [Bb]bước bước [F]đi,

Theo Jê-sus tôi [F]băng [G|C]sương,

[F]Đêm ngày [F7]bước, [Bb]bước bước [F]đi,

Theo gót Jê-sus [C7]trọn [F]đường.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập