William J. Kirkpatrick, 1838-1921
Dịch lời của F. Bottome, 1890

Câu 1

1.Ta [C]lo báo tin mừng ngay,

Cho [F]bao thế nhân đều hay,

Những [C]ai có tâm sầu [Em]cay,

Khóc [Am]lóc, khổ [D7]đau, buồn [G7]thay;

Anh [C]em kíp khuyên giục [C7]nhau,

Lo [F]đi báo tin nầy mau:

Kìa, [C]Thần Yên ủi [G7]giáng [C]lai!

Điệp khúc

Kìa [C]Thánh Linh đã lai giáng!

Kia, [F]Linh giáng nơi trần gian!

Đấng [C]Cha hứa ban hạ [Em]nay,

Hứa [Am]ngữ ấy [D7]linh nghiệm [G7]thay;

Mau [C]đi báo tin mừng [C7]ngay

Cho [F]bao thế nhân đều hay:

Kìa, [C]Thần Yên ủi [G7]giáng [C]lai!

Câu 2

2.Canh [C]khuya tối tăm đà qua,

Ban [F]mai đãng quang lộ ra,

Đuổi [C]xua khiếp kinh sầu [Em]than,

Bão [Am]tố ác [D7]ma liền [G7]tan

Non [C]kia ánh tia vàng [C7]soi,

Kim [F]ô lướt mau dường thoi;

Kìa, [C]Thần Yên ủi [G7]giáng [C]lai!

Điệp khúc

Kìa [C]Thánh Linh đã lai giáng!

Kia, [F]Linh giáng nơi trần gian!

Đấng [C]Cha hứa ban hạ [Em]nay,

Hứa [Am]ngữ ấy [D7]linh nghiệm [G7]thay;

Mau [C]đi báo tin mừng [C7]ngay

Cho [F]bao thế nhân đều hay:

Kìa, [C]Thần Yên ủi [G7]giáng [C]lai!

Câu 3

3.Kia, [C]Vua của muôn vì vương,

Đem [F]theo biết bao diệu phương,

[C]dung biết bao tội [Em]nhân,

Khiến [Am]hưởng cứu [D7]ân mười [G7]phân,

Lao [C]lung trống không từ [C7]nay,

Vang [F]lên khúc ca tuyệt hay:

Kìa, [C]Thần Yên ủi [G7]giáng [C]lai!

Điệp khúc

Kìa [C]Thánh Linh đã lai giáng!

Kia, [F]Linh giáng nơi trần gian!

Đấng [C]Cha hứa ban hạ [Em]nay,

Hứa [Am]ngữ ấy [D7]linh nghiệm [G7]thay;

Mau [C]đi báo tin mừng [C7]ngay

Cho [F]bao thế nhân đều hay:

Kìa, [C]Thần Yên ủi [G7]giáng [C]lai!

Câu 4

4.Yêu [C]thương Chúa vô lượng thay,

Tuy [F]tôi đứa con dại ngây,

Quyết [C]rao khắp thiên hạ [Em]hay,

Đứa [Am]đáng[D7]địa ngục [G7]đây,

Thiên [C]ân cứu tôi lạ [C7]thay!

Soi [F]ra ảnh Thiên Phụ nay:

Kìa, [C]Thần Yên ủi [G7]giáng [C]lai!

Điệp khúc

Kìa [C]Thánh Linh đã lai giáng!

Kia, [F]Linh giáng nơi trần gian!

Đấng [C]Cha hứa ban hạ [Em]nay,

Hứa [Am]ngữ ấy [D7]linh nghiệm [G7]thay;

Mau [C]đi báo tin mừng [C7]ngay

Cho [F]bao thế nhân đều hay:

Kìa, [C]Thần Yên ủi [G7]giáng [C]lai!

Câu 5

5.Nay [C]ta xướng ca đồng thanh,

[F]âm thấu lên trời xanh,

Cõi [C]thiên thánh dân đồng [Em]tâm,

Réo [Am]rắt khúc [D7]ca hồi [G7]âm;

Yêu [C]thương ấy ca diệu [C7]hay,

Vui [F]thay khúc bất tuyệt nay;

Kìa, [C]Thần Yên ủi [G7]giáng [C]lai!

Điệp khúc

Kìa [C]Thánh Linh đã lai giáng!

Kia, [F]Linh giáng nơi trần gian!

Đấng [C]Cha hứa ban hạ [Em]nay,

Hứa [Am]ngữ ấy [D7]linh nghiệm [G7]thay;

Mau [C]đi báo tin mừng [C7]ngay

Cho [F]bao thế nhân đều hay:

Kìa, [C]Thần Yên ủi [G7]giáng [C]lai!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập