George J. Webb, 1837
Dịch lời của G. Duffield, 1858

Câu 1

1.Nầy [Bb]tinh binh của quân [Eb]thập tự,

Vâng [Bb]lệnh trên [F7]mau đứng lên!

Cờ [Bb]thiêng ta quyết dương [Eb]cao hoài,

Ra [Bb]trận xông [F7]giáo lướt [Bb]tên.

Dẹp [F]tan quân thù ta [Bb]cứ [Bb7]tiến,

Trông [Eb]Christ lãnh [Cm]đạo tấn [Bb]công;

[F] Kỳ [Bb]cho đến lúc ca [Eb]khải hoàn,

Christ [Bb]làm Chân [F7]Chúa[Bb]song.

Câu 2

2.Nầy [Bb]tinh binh Chúa hãy [Eb]vững vàng,

Nghe [Bb]kèn vang [F7]mau tiếng sang!

Tiền [Bb]phong ta quyết không [Eb]nao sờn,

Ô [Bb]ngày đắc [F7]thắng vinh [Bb]quang.

Cùng [F]nhau nương cậy Jê-[Bb]sus [Bb7]Christ,

Cương [Eb]quyết đánh [Cm]bại Sa-[Bb]tan

[F] Gặp [Bb]gian nguy chẳng nao [Eb]can tràng,

Tin [Bb]cậy ơn [F7]sức Chúa [Bb]ban.

Câu 3

3.Nầy [Bb]tinh binh Chúa hãy [Eb]vững vàng,

Năng [Bb]lực duy [F7]mong Chúa ban;

Phàm [Bb]ai nương cánh tay [Eb]nhân loại,

Chắc [Bb]bị ma [F7]quỉ đánh [Bb]tan.

Kìa, [F]giáp Tin Lành mau [Bb]khoác [Bb7]lấy,

Tỉnh [Eb]thức, khẩn [Cm]nguyện đêm [Bb]ngày;

[F] Dầu [Bb]Christ sai đến đâu [Eb]không nài,

Vâng [Bb]lời ta [F7]quyết đi [Bb]ngay.

Câu 4

4.Nầy [Bb]tinh binh Chúa hãy [Eb]vững vàng,

Cơn [Bb]giặc không [F7]lâu sẽ thôi;

Ngày [Bb]nay tranh chiến trên [Eb]sa tràng,

Khải [Bb]hoàn mai [F7]hát khắp [Bb]nơi.

Kìa, [F]ai thắng được mưu [Bb]quỷ [Bb7]dữ,

Sẽ [Eb]lãnh kim [Cm]miện[Bb]trời,

[F] Cùng [Bb]Vua vinh hiển trên [Eb]thiên đài,

Cai [Bb]trị vinh [F7]hiển muôn [Bb]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập