Henry Barraclough, 1915
Dịch lời của Henry Barraclough

Câu 1

1.Kìa, áo Chúa thơm

không chi sánh kịp được,

đã tẩm trong một dược;

Mùi hương bay vào

tâm tôi phảng phất thơm,

Tưởng đứng trên đồi hương nam.

Điệp khúc

Lìa đền bằng ngà

Ngài hạ giáng nơi trần,

Đây nơi ti ô trăm phần,

lòng đại từ nên Chúa ra đi,

Bỏ bửu cung tiếc gì.

Câu 2

1.Kìa, áo của Ngài

xưa cũng tẩm trầm hương,

Ngài nếm trải bao đoạn trường;

Hồi tôi truy niệm

về thập giá Chúa mang,

Cảm xúc hai hàng lụy chan.

Điệp khúc

Lìa đền bằng ngà

Ngài hạ giáng nơi trần,

Đây nơi ti ô trăm phần,

lòng đại từ nên Chúa ra đi,

Bỏ bửu cung tiếc gì.

Câu 3

3.Kìa, chiếc áo Ngài

dầm nhục quế diệu thanh,

Rờ đến, kẻ đau được lành;

Hồi chân tôi trợt,

Jê-sus đỡ vững yên

Khỏi chỗ ô nhục, tội khiên.

Điệp khúc

Lìa đền bằng ngà

Ngài hạ giáng nơi trần,

Đây nơi ti ô trăm phần,

lòng đại từ

nên Chúa ra đi, Bỏ bửu

cung tiếc gì.

Câu 4

4.Mặc áo hiển vinh

Jê-sus sẽ hồi lai,

Mừng rỡ tiếp nghinh con Ngài;

Mặc áo trắng tinh

tôi lên nước hiển vinh,

Hưởng phước hoan lạc trường sinh.

Điệp khúc

Lìa đền bằng ngà

Ngài hạ giáng nơi trần,

Đây nơi ti ô trăm phần,

lòng đại từ nên Chúa ra đi,

Bỏ bửu cung tiếc gì.

Mới truy cập