Henry Barraclough, 1915
Dịch lời của Henry Barraclough

Câu 1

1.Kìa, [Eb]áo Chúa [Bb7]thơm

không chi [Gm]sánh kịp [Cm]được,

[Ab]đã tẩm [Fm]trong một [Bb7]dược;

Mùi [Eb]hương bay [Bb7]vào

tâm tôi [Eb]phảng [D7] phất [Gm]thơm,

Tưởng [Eb]đứng trên [Bb7]đồi hương [Eb]nam.

Điệp khúc

[Eb]Lìa đền bằng ngà

Ngài hạ [Gm]giáng [D7]nơi [Fm]trần,

[Bb7]Đây nơi ti ô trăm [Eb]phần,

[Eb]Vì lòng đại từ nên [D7]Chúa ra [Gm]đi,

[Eb]Bỏ bửu [Bb7]cung tiếc [Eb]gì.

Câu 2

1.Kìa, [Eb]áo của [Bb7]Ngài

xưa cũng [Gm]tẩm trầm [Cm]hương,

Ngài [Ab]nếm trải [Fm]bao đoạn [Bb7]trường;

Hồi [Eb]tôi truy [Bb7]niệm

về thập [Eb]giá [D7] Chúa [Gm]mang,

Cảm [Eb]xúc hai [Bb7]hàng lụy [Eb]chan.

Điệp khúc

[Eb]Lìa đền bằng ngà

Ngài hạ [Gm]giáng [D7]nơi [Fm]trần,

[Bb7]Đây nơi ti ô trăm [Eb]phần,

[Eb]Vì lòng đại từ nên [D7]Chúa ra [Gm]đi,

[Eb]Bỏ bửu [Bb7]cung tiếc [Eb]gì.

Câu 3

3.Kìa, [Eb]chiếc áo [Bb7]Ngài

dầm nhục [Gm]quế diệu [Cm]thanh,

Rờ [Ab]đến, kẻ [Fm]đau được [Bb7]lành;

Hồi [Eb]chân tôi [Bb7]trợt,

Jê-sus [Eb]đỡ [D7] vững [Gm]yên

Khỏi [Eb]chỗ ô [Bb7]nhục, tội [Eb]khiên.

Điệp khúc

[Eb]Lìa đền bằng ngà

Ngài hạ [Gm]giáng [D7]nơi [Fm]trần,

[Bb7]Đây nơi ti ô trăm [Eb]phần,

[Eb]Vì lòng đại từ

nên [D7]Chúa ra [Gm]đi, [Eb]Bỏ bửu

[Bb7]cung tiếc [Eb]gì.

Câu 4

4.Mặc [Eb]áo hiển [Bb7]vinh

Jê-sus [Gm]sẽ hồi [Cm]lai,

Mừng [Ab]rỡ tiếp [Fm]nghinh con [Bb7]Ngài;

Mặc [Eb]áo trắng [Bb7]tinh

tôi lên [Eb]nước [D7] hiển [Gm]vinh,

Hưởng [Eb]phước hoan [Bb7]lạc trường [Eb]sinh.

Điệp khúc

[Eb]Lìa đền bằng ngà

Ngài hạ [Gm]giáng [D7]nơi [Fm]trần,

[Bb7]Đây nơi ti ô trăm [Eb]phần,

[Eb]Vì lòng đại từ nên [D7]Chúa ra [Gm]đi,

[Eb]Bỏ bửu [Bb7]cung tiếc [Eb]gì.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập