William J. Kirkpatrick, 1892
Dịch lời của W. J. Kirkpatrick

Câu 1

1.Ngày trước cách Cha tôi đã lạc đường,

Nay quy hướng cố gia;

Tội lỗi bước xưa tôi trải dặm trường,

Nay quy hướng cố gia.

Điệp khúc

Hướng cố gia, tôi quay về,

Lòng quyết tách đường mê.

Lạy Chúa hãy giang tay mẫn từ Ngài,

Tôi nay quyết đáo lai.

Câu 2

2.Từng phí biết bao năm, tháng, ngày, giờ,

Nay quy hướng cố gia;

Tự hối khóc than, đôi mắt mịt mờ,

Nay quy hướng cố gia.

Điệp khúc

Hướng cố gia, tôi quay về,

Lòng quyết tách đường mê.

Lạy Chúa hãy giang tay mẫn từ Ngài,

Tôi nay quyết đáo lai.

Câu 3

3.Mệt ngất bởi tôi đeo đuổi tội hoài,

Nay quy hướng cố gia;

Cậy ái tâm, tin lời Ngài,

Nay quy hướng cố gia.

Điệp khúc

Hướng cố gia, tôi quay về,

Lòng quyết tách đường mê.

Lạy Chúa hãy giang tay mẫn từ Ngài,

Tôi nay quyết đáo lai.

Điệp khúc

Hướng cố gia, tôi quay về,

Lòng quyết tách đường mê.

Lạy Chúa hãy giang tay mẫn từ Ngài,

Tôi nay quyết đáo lai.

Câu 4

4.Hồn rất đắng cay, đau khổ tận lòng,

Nay quy hướng cố gia;

Nguyện bổ sức thêm, hưng khởi nguyện vọng,

Nay quy hướng cố gia.

Điệp khúc

Hướng cố gia, tôi quay về,

Lòng quyết tách đường mê.

Lạy Chúa hãy giang tay mẫn từ Ngài,

Tôi nay quyết đáo lai.

Câu 5

5.Nguyện khẩn, ước mong luôn của lòng nầy,

Nay quy hướng cố gia;

Chúa chết thay tôi, kẻ tội đầy,

Nay quy hướng cố gia.

Điệp khúc

Hướng cố gia, tôi quay về,

Lòng quyết tách đường mê.

Lạy Chúa hãy giang tay mẫn từ Ngài,

Tôi nay quyết đáo lai.

Câu 6

6.Cần huyết Jê-sus thanh tẩy tội trần,

Nay quy hướng cố gia;

Nguyền phiếu trắng tôi hơn tuyết bội phần,

Nay quy hướng cố gia.

Điệp khúc

Hướng cố gia, tôi quay về,

Lòng quyết tách đường mê.

Lạy Chúa hãy giang tay mẫn từ Ngài,

Tôi nay quyết đáo lai.

Mới truy cập