J.E.Gould

Câu 1

1.Jê-sus, xin Ngài dẫn tôi trọn đời,

Sóng biển trải qua, tôi được vui;

Biển linh đinh nhiều trận thương qua,

Cơn phong ba dồi dập ghình, lao,

Chúa quản sơnkhắp nơi địa cầu,

Jê-sus dẫn đi, tôi sợ đâu.

Câu 2

2.Cách của tay mẹ dỗ con dại mình,

Chúa biểu biển yên như vậy luôn.

Đang cơn ba đào lặng liền đi,

Nhân vâng theo Christ, Ngài truyền dạy,

Jê-sus trên trời tỏ danh lạ lùng

Jê-sus dẫn luôn, tôi bình yên.

Câu 3

3.Lúc sắp qua đời đến nơi thiên đàng,

Giữa có biển mênh mông hạn ngăn,

Tôi nghe ba đào mạnh tràn ra.

Xin cho tôi kề ngực Ngài luôn

Dám khẩn xin Ngài phán cho lời nầy:

“Chúa sẽ dẫn ngươi, không sợ chi”.

Mới truy cập