George C. Stebbins, 1846-1946
Dịch lời của W. T. Sleeper, 1840-1920

Câu 1

1.Ra khỏi xiềng xích, đau thương, đêm mơ màng,

-sus, tôi đến, Jê-sus, tôi đến;

miền thong thả, tươi vui thêm huy hoàng,

-sus, tôi đến theo Ngài;

Tôi bệnh tật đến nơi Ngài là nguồn sống,

Tôi nghèo nhưng Chúa giàu ban rời rộng,

Muôn tội tình đến xin nương ơn khoan hồng,

-sus, tôi đến theo Ngài.

Câu 2

2.Ra khỏi phù thế hư hoa ô trược này,

-sus, tôi đến, Jê-sus, tôi đến;

miền thập giá, vinh hoa hân hạnh đầy,

-sus, tôi đến theo Ngài;

Nơi trần đau đớn, trong Ngài đầy từ ái,

Xa đời giông tố, về Chúa an tịnh hoài,

Đâu còn buồn bã, thi thiên ca một bài,

-sus, tôi đến theo trong

Câu 3

3.Ra khỏi ngạo khí bâng khuâng trong cuộc đời,

-sus, tôi đến, Jê-sus, tôi đến;

tận trong ý Cha cao minh trên trời,

-sus, tôi đến theo Ngài;

Ra khỏi tư ý, vô lòng đầy từ ái,

Tuyệt vọng nay biến thành hy vọng hoài,

Như bồ câu thánh vút bay lên thiên đài,

-sus, tôi đến theo Ngài.

Câu 4

4.Ra khỏi mồ mả khiếp kinh ghê rợn này,

-sus, tôi đến, Jê-sus, tôi đến;

nhà vui vẻ, sáng choang nơi thiên đài,

-sus, tôi đến theo Ngài;

Ra khỏi nơi đáy hư hoại, miền trần thế,

chuồng chiên Chúa được thảnh thơi muôn bề,

Trông mặt Ngài rỡ rỡ, vinh quang rạng lòa,

-sus, tôi đến theo Ngài.

Mới truy cập