Baylus B. McKinney
Dịch lời của B.B. McKinney

Câu 1

1.Lặng nghe Jê-sus êm tiếng phán rằng:

“Con hỡi hãy vác thập tự con,

ta mua con chính huyết mình.

Nào theo ta đi khắp mọi nơi.”

Điệp khúc

Ngài đưa dắt bất cứ nơi nào,

nguyện đi theo không hề chối từ.

-sus yêu tôi, yêu dạt dào,

Ngài đưa tôi tôi lưỡng lự sao!

Câu 2

2.Dù qua đại dương muôn lớp sóng cuồng,

hay bóng tối phủ vây đời tôi.

Nguyện mang thập giá sát Chúa hoài,

dẫu nơi đâu khi Chúa dìu đi.

Điệp khúc

Ngài đưa dắt bất cứ nơi nào,

nguyện đi theo không hề chối từ.

-sus yêu tôi, yêu dạt dào,

Ngài đưa tôi tôi lưỡng lự sao!

Câu 3

3.Lòng tôi, đời tôi dâng Chúa cả rồi,

tình yêu Chúa chở che đời tôi.

Jê-susVua tểtrụ,

Ngài đưa tôi, tôi sẵn lòng đi.

Điệp khúc

Ngài đưa dắt bất cứ nơi nào,

nguyện đi theo không hề chối từ.

-sus yêu tôi, yêu dạt dào,

Ngài đưa tôi tôi lưỡng lự sao!

Mới truy cập