Baylus B. McKinney
Dịch lời của B.B. McKinney

Câu 1

1.Lặng [F]nghe Jê-[C7]sus êm [F]tiếng phán [Bb]rằng:

“Con [F]hỡi hãy [G7]vác thập tự [C]con,

[F7]ta mua [Bb]con [B7]chính huyết [Dm]mình.

Nào [F]theo ta đi [C7]khắp mọi [F]nơi.”

Điệp khúc

Ngài [F]đưa dắt bất [Am]cứ [C7]nơi [F]nào,

nguyện đi theo không hề chối [C]từ.

[G7] [C7][F7]Jê-sus yêu [Bb]tôi, [B]yêu dạt [Dm]dào,

Ngài [F]đưa tôi tôi [C7]lưỡng lự [F]sao!

Câu 2

2.Dù [F]qua đại [C7]dương muôn [F]lớp sóng [Bb]cuồng,

hay [F]bóng tối [G7]phủ vây đời [C]tôi.

Nguyện [F7]mang thập [Bb]giá [B7]sát Chúa [Dm]hoài,

dẫu [F]nơi đâu khi [C7]Chúa dìu [F]đi.

Điệp khúc

Ngài [F]đưa dắt bất [Am]cứ [C7]nơi [F]nào,

nguyện đi theo không hề chối [C]từ.

[G7] [C7][F7]Jê-sus yêu [Bb]tôi, [B]yêu dạt [Dm]dào,

Ngài [F]đưa tôi tôi [C7]lưỡng lự [F]sao!

Câu 3

3.Lòng [F]tôi, đời [C7]tôi dâng [F]Chúa cả [Bb]rồi,

tình [F]yêu Chúa [G7]chở che đời [C]tôi.

Jê-[F7]sus[Bb]Vua [B7]tể[Dm]trụ,

Ngài [F]đưa tôi, tôi [C7]sẵn lòng [F]đi.

Điệp khúc

Ngài [F]đưa dắt bất [Am]cứ [C7]nơi [F]nào,

nguyện đi theo không hề chối [C]từ.

[G7] [C7][F7]Jê-sus yêu [Bb]tôi, [B]yêu dạt [Dm]dào,

Ngài [F]đưa tôi tôi [C7]lưỡng lự [F]sao!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập