W.P. Loveless
Dịch lời của W.P. Loveless

Câu 1

Tôi vui mừng khi nghe tiếng Chúa:

“Ngươi sẽ bên ta đêm ngày;

khi ở trên dương trần, ta đã mua ngươi rồi,

nên ngươi nay thuộc ta mãi mãi.”

Tôi vui mừng nghe -sus phán:

“Ta cứu ngươi bởi ân điển trời”;

đêm ngày tôi trông mong Chúa mau lai hồi

vì tôi sẽ trông xem mặt Ngài lòa vinh quang.

Mới truy cập