Haldor Lillenas
Nguyễn Xuân Hảo, 1941

Câu 1

1.Mừng vui thay thanh niên ta hát

vang lừng cho thấu đến nước sáng láng,

Tung hô danh Jê-sus tôn quí muôn vàn;

Kìa, Chiên Con xưa cam tuôn huyết

ra vì nhân thế đắm đuối thảm bấy,

Thân Cứu Chúa gánh bao nhiêu tội ác đây.

Điệp khúc

Kìa, Jê-sus ngày xưa vì ta chết thay,

Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày.

Rồi nay mai Jê-sus ta đến,

Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến,

Chúc tán Vua Jê-sus, ta cùng hát lên.

Câu 2

2.Ngồi bên Cha, Jê-sus thay chúng

ta nài xin Thánh Chúa giáng phước mới,

Ban ơn cho ta đang dong ruổi đàng trời,

Cùng kêu xin ơn Cha tha thứ

muôn tội xưa giống sóng bổ gió cuốn;

Ơn Cứu Chúa chúng ta dặn lòng nhớ luôn.

Điệp khúc

Kìa, Jê-sus ngày xưa vì ta chết thay,

Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày.

Rồi nay mai Jê-sus ta đến,

Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến,

Chúc tán Vua Jê-sus, ta cùng hát lên.

Câu 3

3.Rồi đây không bao lâu Jê-sus

trở lại, muôn nước thấy Chúa chí ái,

Danh Jê-sus tôn cao trên khắp muôn loài,

Làm Vua trên muôn vua muôn Chúa,

danh Ngài tôn quý bấy, sáng láng bấy!

Xin kíp đến, chúng tôi mong đợi Chúa đây.

Điệp khúc

Kìa, Jê-sus ngày xưa vì ta chết thay,

Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày.

Rồi nay mai Jê-sus ta đến,

Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến,

Chúc tán Vua Jê-sus, ta cùng hát lên.

Mới truy cập