Stanton W. Gavitt
Dịch lời của S.W. Gavitt

Câu 1

Biến đổi hết mọi điều,

tâm hồn nay được trắng trong

khi tôi dâng lòng mình tiếp -sus.

Biến đổi hết mọi điều,

tâm hồn nay được trắng trong

khi Jê-sus ngự vào cõi lòng.

Những lối ác ngày xưa

cách xa từ đây,

nếp sống mới ngày nay

thanh khiết Chúa ban.

Biến đổi hết mọi điều,

tâm hồn nay được trắng trong

khi tôi dâng lòng mình tiếp -sus.

Biến đổi hết mọi điều,

tâm hồn nay được trắng trong

khi Jê-sus ngự vào cõi lòng.

Mới truy cập