Nhạc và lời: Đoàn Trung Việt

Điệp khúc

Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài.

Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường.

Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa.

Câu 1

1.Ngài bao phủ chăn dắt đêm ngày khắp cả mọi nơi.

Được an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt,

thể hiện tình yêu Chúa cho đời con.

Điệp khúc

Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài.

Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường.

Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa.

Câu 2

2.Được vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng.

Được an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt,

thể hiện tình yêu Chúa cho đời con.

Mới truy cập