Daniel B. Towner, 1850-1919
Dịch lời của William M. Runyan

Câu 1

1.Ta thiếu niên chính châu ngọc Vua Christ nay,

Christ đã cho chúng ta điều rất tốt đây:

Cho tiếng trong trẻo luôn bàn chân hăng hái,

Tiếng hát khen Vua, chân lần bước theo Ngài.

Điệp khúc

Ta là châu báu Vua Jê-sus Christ đây,

Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy;

Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến,

Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

Câu 2

2.Trai phải trong sạch, thật thà, trai đáng trai,

Thân gái công, dung, ngôn, hạnh chớ kém ai,

Ơn Chúa ban tuổi xuân càng thêm tươi sáng,

Đất trở nên Ê-đen, nhà hóa thiên đàng.

Điệp khúc

Ta là châu báu Vua Jê-sus Christ đây,

Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy;

Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến,

Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

Câu 3

3.Ta thiếu niên chính châu ngọc Vua Chí cao,

Nay hiến thân lo việc Ngài, phước biết bao;

Tuy sức non nhưng ơn Ngài vui thâu thái,

Khiến lúc chơi, khi học đều sáng danh Ngài.

Điệp khúc

Ta là châu báu Vua Jê-sus Christ đây,

Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy;

Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến,

Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

Mới truy cập