George C. Stebbins, 1906
Dịch lời của Flora Kirkland

Câu 1

1.Đương cơn sóng lo buồn lớp lớp tuôn,

Khi đau đớn như dòng nước cuốn,

Kia, nghe tiếng âm nhạc thánh quốc vang,

Lòng tươi sáng, sầu não tiêu tan.

Điệp khúc

Quý báu bấy âm nhạc Kinh Thánh nầy,

Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau, ban hy vọng dường bao,

Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

Câu 2

2.Nghe văng vẳng: “Ta hằng ở với ngươi,”

Nghe lanh lảnh: “Ngươi đừng bối rối;”

Nương bên Đấng ta toàn tín bấy lâu,

Còn chi khiến lòng phải lo âu?

Điệp khúc

Quý báu bấy âm nhạc Kinh Thánh nầy,

Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau, ban hy vọng dường bao,

Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

Câu 3

3.Anh lâm phải con đường bế tắc chăng?

Jê-sus lấy mắt hằng dẫn dắt;

Nay anh lo buồn núng đức tin?

Jê-sus đáp lời trước khi xin.

Điệp khúc

Quý báu bấy âm nhạc Kinh Thánh nầy,

Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau, ban hy vọng dường bao,

Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

Câu 4

4.Anh mê mỏi chăng? lời Chúa chớ quên:

“Ai đang mỏi mê, nầy hãy đến,”

Anh đang rối reng ngày sắp đến ư?

Ngài ban sức càng sống dinh dư.

Điệp khúc

Quý báu bấy âm nhạc Kinh Thánh nầy,

Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau, ban hy vọng dường bao,

Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

Mới truy cập