Dough Holck
Dịch lời của D. Holck

Câu 1

1.Lòng con yêu Chúa vô biên,

nguyện luôn bước đi theo Ngài.

Đời con xin hiến dâng Cha

mãi luôn thành tín!

Thập tự xin vác theo Cha,

vượt qua khó khăn trong đời.

Dẹp bao tham muốn ý riêng...

...sống theo lời Ngài.

Câu 2

2.Nguyện theo gương Chúa khiêm ty,

đời con sống theo lời Ngài.

Tận tâm chăm sóc anh em,

sống vui đằm thắm!

Hầu việc theo gót Chúa xưa,

tìm ai đắm say theo đời.

Dìu ai đang bước lang thang...

...dắt đưa về Ngài.

Mới truy cập