Charles M. Pennington
Dịch lời của C.M. Pennington

Câu 1

[Ab]1.Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-[Db]lu-gia!

[Eb7]Jê-sus mua chuộc chính [Ab]tôi.

[Ab]Sống trong ô tội hồn bị [Db]giam giữ,

[Ab]huyết Ngài cứu [Eb7]tôi tự do [Ab]rồi.

Điệp khúc

[Eb7]Jê-sus đã cứu, [Ab]tôi tự do mãi,

[Bb7]tuy Sa-tan giam giữ [Eb]tôi.

[Eb7] [Ab]Jê-sus mua [Ab7]tôi bởi huyết [Db]hồng [Bbm]kia.

[Ab]Đáng thờ kính [Eb7]danh Ngài muôn [Ab]đời.

Câu 2

[Ab]2.Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-[Db]lu-gia!

[Eb7]Chính Jê-sus Ngài giúp [Ab]tôi.

[Ab]Cứu tôi ra từ bùn lầy [Db]tăm tối

[Ab]để đời sống [Eb7]tôi tự do [Ab]rồi.

Điệp khúc

[Eb7]Jê-sus đã cứu, [Ab]tôi tự do mãi,

[Bb7]tuy Sa-tan giam giữ [Eb]tôi.

[Eb7] [Ab]Jê-sus mua [Ab7]tôi bởi huyết [Db]hồng [Bbm]kia.

[Ab]Đáng thờ kính [Eb7]danh Ngài muôn [Ab]đời.

Câu 3

[Ab]3.Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-[Db]lu-gia!

[Eb7]Jê-sus đang gìn giữ [Ab]tôi.

[Ab]Dẫu cho muôn tội tình đang [Db]vây hãm,

[Ab]huyết Ngài đã [Eb7]bảo bọc tôi [Ab]rồi.

Điệp khúc

[Eb7]Jê-sus đã cứu, [Ab]tôi tự do mãi,

[Bb7]tuy Sa-tan giam giữ [Eb]tôi.

[Eb7] [Ab]Jê-sus mua [Ab7]tôi bởi huyết [Db]hồng [Bbm]kia.

[Ab]Đáng thờ kính [Eb7]danh Ngài muôn [Ab]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập