Charles M. Pennington
Dịch lời của C.M. Pennington

Câu 1

1.Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia!

-sus mua chuộc chính tôi.

Sống trong ô tội hồn bị giam giữ,

huyết Ngài cứu tôi tự do rồi.

Điệp khúc

-sus đã cứu, tôi tự do mãi,

tuy Sa-tan giam giữ tôi.

-sus mua tôi bởi huyết hồng kia.

Đáng thờ kính danh Ngài muôn đời.

Câu 2

2.Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia!

Chính Jê-sus Ngài giúp tôi.

Cứu tôi ra từ bùn lầy tăm tối

để đời sống tôi tự do rồi.

Điệp khúc

-sus đã cứu, tôi tự do mãi,

tuy Sa-tan giam giữ tôi.

-sus mua tôi bởi huyết hồng kia.

Đáng thờ kính danh Ngài muôn đời.

Câu 3

3.Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia!

-sus đang gìn giữ tôi.

Dẫu cho muôn tội tình đang vây hãm,

huyết Ngài đã bảo bọc tôi rồi.

Điệp khúc

-sus đã cứu, tôi tự do mãi,

tuy Sa-tan giam giữ tôi.

-sus mua tôi bởi huyết hồng kia.

Đáng thờ kính danh Ngài muôn đời.

Mới truy cập