Robert Lowry, 1826-1899
Dịch lời của Robert Lowry

Câu 1

[C]1.Chôn sâu dưới [F]mả u [C]minh,

[G7]Jê-sus Cứu [F]Chúa [C]tôi!

[F]Chờ đợi đến [C]phút quang [C]vinh,

[Am]Chúa [D7]Jê-sus [G]tôi!

Điệp khúc 1

[C]Vượt từ phần mộ

Ngài phục sinh,

Phục sinh hiển vinh

[F]thắng bao quân thù [C]mình;

Ngài phục [G7]sinh

đem oai quyền

[Am]ra [F]đánh [C]tan tử thần,

Và Ngài [F]còn đời [D7]đời

để thống trị [G]cùng [Am]chư [G]thánh;

Ngài lại [C]sống! Chúa lại [F]sống!

Ha-lê-[C]lu-gia! [G7]Christ phục [C]sinh!

Câu 2

[C]2.Niêm phong mả [F]Chúa[C]công,

[G7]Jê-sus Cứu [F]Chúa [C]tôi!

[F]Thật canh mả [C]Chúa[C]không,

[Am]Chúa [D7]Jê-sus [G]tôi!

Điệp khúc 1

[C]Vượt từ phần mộ

Ngài phục sinh,

Phục sinh hiển vinh

[F]thắng bao quân thù [C]mình;

Ngài phục [G7]sinh

đem oai quyền

[Am]ra [F]đánh [C]tan tử thần,

Và Ngài [F]còn đời [D7]đời

để thống trị [G]cùng [Am]chư [G]thánh;

Ngài lại [C]sống! Chúa lại [F]sống!

Ha-lê-[C]lu-gia! [G7]Christ phục [C]sinh!

Câu 3

[C]3.Âm ti giữ [F]Chúa[C]năng,

[G7]Jê-sus Cứu [F]Chúa [C]tôi!

[F]Ngài đã bẻ [C]khóa tung [C]then,

[Am]Chúa [D7]Jê-sus [G]tôi!

Điệp khúc 1

[C]Vượt từ phần mộ

Ngài phục sinh,

Phục sinh hiển vinh

[F]thắng bao quân thù [C]mình;

Ngài phục [G7]sinh

đem oai quyền

[Am]ra [F]đánh [C]tan tử thần,

Và Ngài [F]còn đời [D7]đời

để thống trị [G]cùng [Am]chư [G]thánh;

Ngài lại [C]sống! Chúa lại [F]sống!

Ha-lê-[C]lu-gia! [G7]Christ phục [C]sinh!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập