John T. Grape, 1833
Dịch lời của H. M. Hall, 1818

Câu 1

1.Tôi [Eb]nghe tiếng Christ đang truyền:

“Lực [Bb7]con trăm phần ươn [Eb]yếu,

Thì [Eb]nên thức canh, tâm [Cm]nguyền,

Tìm [Eb]trong chính [Bb7]ta mọi [Eb]điều.”

Điệp khúc

[Eb]Christ trả xong tội trái,

Nay chính tôi nợ [Bb7]Ngài;

[Eb]Christ tẩy tâm dường [Ab]tuyết chẳng sai,

[Adim]dẫu [Eb]tội đỏ [Bb7]như son [Eb]mài.

Câu 2

2.Rày [Eb]tôi thấy trong tâm thần

Quyền [Bb7]năng Christ thật vô [Eb]đối;

Bịnh [Eb]phung chữa cho sạch [Cm]ngần,

Lòng [Eb]đá đánh [Bb7]tiêu tan [Eb]rồi.

Điệp khúc

[Eb]Christ trả xong tội trái,

Nay chính tôi nợ [Bb7]Ngài;

[Eb]Christ tẩy tâm dường [Ab]tuyết chẳng sai,

[Adim]dẫu [Eb]tội đỏ [Bb7]như son [Eb]mài.

Câu 3

3.Lòng [Eb]tôi chứa bao tội trần,

Nhận [Bb7]ơn trên trời vô [Eb]giá,

Dầm [Eb]huyết, áo tôi tinh [Cm]ngần,

Nhờ [Eb]Chiên[Bb7]Gô-gô-[Eb]tha.

Điệp khúc

[Eb]Christ trả xong tội trái,

Nay chính tôi nợ [Bb7]Ngài;

[Eb]Christ tẩy tâm dường [Ab]tuyết chẳng sai,

[Adim]dẫu [Eb]tội đỏ [Bb7]như son [Eb]mài.

Câu 4

4.Rồi [Eb]đây ở trước ngai trời,

Hồn, [Bb7]thân trong Christ tươi [Eb]mới,

Miệng [Eb]tôi nhắc luôn luôn [Cm]lời:

“Thập [Eb]giá cứu [Bb7]phương muôn [Eb]đời!”

Điệp khúc

[Eb]Christ trả xong tội trái,

Nay chính tôi nợ [Bb7]Ngài;

[Eb]Christ tẩy tâm dường [Ab]tuyết chẳng sai,

[Adim]dẫu [Eb]tội đỏ [Bb7]như son [Eb]mài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập