John R. Sweney, 1837-1899
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1820-1915

Câu 1

1.Kìa, hiện đắc thắng đây còn đắc thắng đây,

Ngựa Vua lướt qua oai hùng thay!

Cầm đạo quân tín trung dẹp quân ác vương,

Cùng hăng hái xông pha sa trường;

Kìa, nhìn họ mạnh dạn đi tiên phong,

Nhung trang phơi phới người anh dõng,

Hoan hô danh Đấng lãnh đạo thánh binh,

Dậy vang chiến khúc ca đồng thinh.

Điệp khúc

Trừ được địch quân không do sức mạnh,

Người được cuộc đua không bởi lanh.

Nhưng ai theo Chúa trung thành nhất tâm,

Nhờ ân điển thắng quân ngoại xâm.

Câu 2

2.Kìa, hiện đắc thắng đây còn đắc thắng đây,

Nầy xin hỏi, Vua kia ai?

Hùng đội kia đâu Ngài đang chỉ huy,

Tụng danh hiển vinh nghe ly kỳ?

Ngài là Người chuộc tội, Vua muôn Vua,

Là Nguồn hồng ân, Chân Chúa;

Binh kia, tinh muôn đời hiển vang,

Tại thiên quốc chiếu bao hào quang.

Điệp khúc

Trừ được địch quân không do sức mạnh,

Người được cuộc đua không bởi lanh.

Nhưng ai theo Chúa trung thành nhất tâm,

Nhờ ân điển thắng quân ngoại xâm.

Câu 3

3.Kìa, hiện đắc thắng đây còn đắc thắng đây,

Ngài cai quản trên muôn loài nay;

Quyền vị muôn đế vương trần gian thảy tan,

Đền cung hiển vinh ra tro tàn;

Dầu vậy, đội binh theo Vua giao tranh,

Muôn năm không thay lòng trung chánh,

Khi cơn tranh chiến qua, họ nghỉ an,

Tại thiên quốc hiển vinh, lạc hoan.

Điệp khúc

Trừ được địch quân không do sức mạnh,

Người được cuộc đua không bởi lanh.

Nhưng ai theo Chúa trung thành nhất tâm,

Nhờ ân điển thắng quân ngoại xâm.

Mới truy cập