A. A. Luther
Dịch lời của A. A. Luther

Câu 1

-sus thất tín đâu,

Jê-sus thất tín đâu,

Trời đất qua nhưng

-sus bất biến,

-sus thất tín đâu.

Mới truy cập