F. B. Mendelssohn, 1809-1847
Lời dịch của Anna B. Warner, 1858

Câu 1

1.Ước ao nhìn Jê-sus,

trong khi màn đen bủa vây,

Dầy đặc thêm mãi

trên đời gang tấc tôi rày;

Ước ao nhìn Chúa,

để đức tin tăng cường dẫy đầy;

Bạc nhược nay hóa

tranh hùng trận chót ai tày.

Câu 2

2.Ước ao nhìn Jê-sus,

đây Thạch Bàn to lớn thay,

Nhờ hồng ân Chúa

tôi hằng đặt vững chơn rày;

Sống hay là chết,

nhứt nhứt mưu sâu cùng kế dầy

Làm tôi nếu

tôi nhìn mặt Chúa đêm ngày.

Câu 3

3.Ước ao nhìn Jê-sus,

bao nhiêu hào quang trước tôi,

Ngày ngày vui ngắm,

nay lần mờ tối đi rồi;

Dẫu bao hạnh phước

lữ thứ tiêu tan nào tiếc đời,

rằng tôi sắp

đi về cùng Chúa trên trời.

Câu 4

4.Ước ao nhìn Jê-sus,

đây nhu cầu tôi trước nay,

Được nhìn xem Chúa,

vui mừng, mạnh khỏe hầu Ngài;

Ước ao nhìn Đấng

chết, sống, đương biện hộ bấy rày,

Từ biệt ma chết,

đêm trường, mừng rước ban ngày.

Mới truy cập