Câu 1

Duy một cửa vô thiên đàng,

Mà chia hai phía rất khác;

Phía trong với phía ngoài;

Bạn đứng trên phía nào?

Duy một cửa vô thiên đàng,

chia hai phía rất khác.

Chính tôi đứng phía trong,

Bạn đã đứng bên nào?

Mới truy cập