Hubert Platt Main, 1839-1925
Dịch lời của Fanny Crosby

Câu 1

[Eb]1.Ta thật là con thơ dại,

[Bb7]Miệng còn hôi sữa [Eb]kìa;

[Ab]Nhưng có phép khẩn [Eb]xin hoài,

[F7]Điều Jê-sus hứa [Bb]kia.

Điệp khúc

[Eb]Nếu sớm biết kiếm Jê-sus,

[Ab]Nếu nay quy phục [Bb]hoài,

[Eb]Được làm bạn thiết [Ab]với Chúa Jê-sus,

[Eb]Y như hứa [Bb]ngôn [Eb]Ngài.

Câu 2

[Eb]2.Được làm bạn cùng Jê-sus,

[Bb7]Là điều vui thích [Eb]rày;

[Ab]Kinh Thánh phán hứa [Eb]muôn đời,

[F7]Là ơn thật quý [Bb]thay.

Điệp khúc

[Eb]Nếu sớm biết kiếm Jê-sus,

[Ab]Nếu nay quy phục [Bb]hoài,

[Eb]Được làm bạn thiết [Ab]với Chúa Jê-sus,

[Eb]Y như hứa [Bb]ngôn [Eb]Ngài.

Câu 3

[Eb]3.Được làm bạn cùng Jê-sus,

[Bb7]Được đồng đi với [Eb]Ngài;

[Ab]Jê-sus ấp yêu [Eb]ta hoài,

[F7]Hằng vo đầu nắm [Bb]tay.

Điệp khúc

[Eb]Nếu sớm biết kiếm Jê-sus,

[Ab]Nếu nay quy phục [Bb]hoài,

[Eb]Được làm bạn thiết [Ab]với Chúa Jê-sus,

[Eb]Y như hứa [Bb]ngôn [Eb]Ngài.

Câu 4

[Eb]4.Ta lòng dặn lòng đêm ngày,

[Bb7]Thành thật yêu mến [Eb]Ngài;

[Ab]Sau chắc chắn lên [Eb]thiên đài,

[F7]Cùng vui vầy trước [Bb]ngai.

Điệp khúc

[Eb]Nếu sớm biết kiếm Jê-sus,

[Ab]Nếu nay quy phục [Bb]hoài,

[Eb]Được làm bạn thiết [Ab]với Chúa Jê-sus,

[Eb]Y như hứa [Bb]ngôn [Eb]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập