Haldor Lillonas

Câu 1

[Bb]1.Tôi dầu có bàn tay thật nhỏ,

[F]Cũng vui lòng chịu [Bb]khó;

[Bb]Xin dùng để hầu lo việc thánh,

[F]Thể ý [C7]Cha nhơn [F]lành.

Điệp khúc

[Bb]Quyết tâm đem [Bb]thân mọn [Eb]nầy,

[Bb]Nguyền dâng [F7]Jê-sus [Bb]đây.

Câu 2

[Bb]2.Tôi dầu có bàn chơn thật nhỏ,

[F]Quyết đi cùng mọi [Bb]chỗ;

[Bb]Mong Ngài dắt dìu tôi càng tới,

[F]Chỗ hiển [C7]vinh trên [F]trời.

Điệp khúc

[Bb]Quyết tâm đem [Bb]thân mọn [Eb]nầy,

[Bb]Nguyền dâng [F7]Jê-sus [Bb]đây.

Câu 3

[Bb]3.Tôi dầu có miệng môi thật nhỏ,

[F]Ước Jê-sus dùng [Bb]nó;

[Bb]Đêm ngày giúp vào công việc thánh,

[F]Mãi giảng [C7]rao Tin [F]Lành.

Điệp khúc

[Bb]Quyết tâm đem [Bb]thân mọn [Eb]nầy,

[Bb]Nguyền dâng [F7]Jê-sus [Bb]đây.

Câu 4

[Bb]4.Tôi dầu có cặp tai thật nhỏ,

[F]Lắng nghe Ngài dạy [Bb]dỗ,

[Bb]Để thuật tích Jê-sus từ ái,

[F]Đấng trẻ [C7]con yêu [F]hoài.

Điệp khúc

[Bb]Quyết tâm đem [Bb]thân mọn [Eb]nầy,

[Bb]Nguyền dâng [F7]Jê-sus [Bb]đây.

Câu 5

[Bb]5.Tôi dầu trí hèn, thân còn nhỏ,

[F]Quyết dâng, không sợ [Bb]khó;

[Bb]Mong Ngài đổi thành ra người mới,

[F]Sống giúp [C7]Cha muôn [F]đời.

Điệp khúc

[Bb]Quyết tâm đem [Bb]thân mọn [Eb]nầy,

[Bb]Nguyền dâng [F7]Jê-sus [Bb]đây.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập