Nhạc và lời: Lê Phước Thiện

Câu 1

1.Này anh thấy [C]không, nơi tòa Phi-[Dm]lát,

Jê-sus đứng [G7]yên dẫu quân thù [C]kêu.

Họ mưu với [Am]nhau, xin cùng quan [Dm]án

đừng tha Jê-[G7]sus, đóng đinh người [C]đi.

Nầy anh thấy không? Kìa anh thấy [C7]không?

Anh [F]thấy họ [F#dim]tát[Dm]Jê-[C]sus kìa.

Họ cho mão [G7]gai bảo Vua đội [C]đi.

Anh, anh, anh [Am]ơi! Kìa anh thấy [Em]không nào?

[F]Chúa vác thánh giá bước lên đồi [C]kia kìa.

Nơi [Dm]đó quân [G7]thù đóng đinh [C]Jê-sus.

Chúa [Dm]mang hình thay cho [G7]tôi với anh.

[C]Anh, anh, anh [Am]ơi! Kìa thân Chúa [Em]trên đồi.

[F]Huyết Chúa thấm [Dm]ướt đồi Gô-gô-[G7]tha,

[C]Xin Cha Ngài tha [Dm]thứ cho [G7]con, con được ơn [C]cứu,

[Am]Xin Jê-sus yêu [Dm]dấu[G7]tâm hồn con [C]đây.

Câu 2

2.Này anh có [C]hay nơi đồi Gô-[Dm]tha,

họ treo Jê-[G7]sus để bia là [C]Vua.

Họ cho lính [Am]canh như là tên [Dm]cướp,

Ngài không tiếng [G7]than, khẩn xin cùng [C]Cha.

Nầy Cha Thánh ôi! Cầu xin Chúa [C7]Cha,

tha [F]thứ người [F#dim]đã giết [Dm]con [C]trên đồi,

Họ không biết [G7]chi, hỡi Cha thượng [C]thiên.

Anh, kìa anh [Am]ơi! Jê-sus tắt [Em]hơi rồi,

[F]Lính gác thánh giá giáo đâm vào [C]hông Ngài.

Ôi [Dm]Chúa sao [G7]chịu đớn đau [C]vô cùng,

bởi [Dm]tôi Ngài mang đau [G7]thương thế kia.

[C]Anh, anh, anh [Am]ơi! Còn chi sánh [Em]thiên tình,

[F]Chúa muốn cứu [Dm]vớt tội cho anh [G7]đó!

[C]Xin Cha Ngài tha [Dm]thứ, cho [G7]tôi, anh được ơn [C]cứu,

[Am]Xin Jê-sus yêu [Dm]dấu[G7]tâm hồn con [C]đây.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập